داربست کلاژن نوع 1

  • تولید کلاژن به صورت محلول((Collagen rat tail (solution)
  • تولید داربست کلاژنی جهت کشت سلولهای  مختلف به صورت سه بعدی و دوبعدی (Collagen Scaffold)
  • تولید پلیت های آماده coat شده با کلاژن برای کاربرد در کشت سلول و مهندسی بافت

تعریف کلاژن(Collagen type I):

کلاژن فراوان ترین پروتئین ساختاری بدن است که حدود 30% کل  پروتئین بدن در پستانداران را شامل می شود.

کلاژن پروتئین ساختاری اصلی بسیاری از بافت های سخت و نرم در بدن حیوانات و انسان می باشد که نقش مهمی در حفظ ساختار بیولوژیک و تمامیت ماتربکس خارج سلولی دارد و نقش حمایت کننده فیزیکی برای بافت دارد.

کلاژن دامنه کاربردی وسیعی در شرایط آزمایشگاهی و در داخل بدن (In vivo and In vitro)  دارد.

کلاژن خاصیت آنتی ژنسیتی(antigenicity)  بسیار ضعیفی داشته و با توجه به خاصیت زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری و زیست فعال برای کاربرد های پزشکی منبع ارزشمندی محسوب می شود.

Collagen   جهت تهیه داربستهای سه بعدی و تهیه فیلم کلاژن پلیت رشد استفاده می شود محصول این شرکت نسبت به مشابه خارجی آن از قیمت کمتری برخوردار است

1- داربست کلاژن جهت کشت سلولهای مختلف به صورت سه بعدی و دوبعدی کاربرد دارد و اماده برای کاربرد در کشت سلول و مهندسی بافت

نمونه فرم درخواست داربست دانلود

فرم درخواست

فرم Data Sheet  دانلود