محصولات سلول های بنیادی

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف
(Human Wharton‘s Jelly Mesenchymal Stem Cells)

سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف چندین ویژگی دارند که آن ها را از سایر منابع متمایز کرده است.

سلول های مزانشیمی مشتق از مغز استخوان
(Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells)

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

سلول های مزانشیمی مشتق از پالپ دندان
(Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells)

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

سلول های مزانشیمی مشتق از چربی
(Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cells)

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان نشانگرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

سلول های مزانشیمی مشتق از خون بند ناف
(Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cells)

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.